Back

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Νομικό
Πλαίσιο

1.1. Από τις 25 Μαΐου του 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

1.2. Αυτή η πολιτική διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους ο Σύνδεσμός μας cyprushrprofessionals.com χρησιμοποιεί και προστατεύει πληροφορίες που εσείς δίνετε ενόσω επισκέπτεστε τη σελίδα μας.

2. Ορισμοί- Συντομογραφίες

2.1. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» («Προσωπικά Δεδομένα») είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα μέσω πληροφοριών όπως: ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση διαμονής, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα δεδομένα.

2.2. «Επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Σκοπός Συλλογής Δεδομένων

3.1. Μαζεύουμε και φυλάγουμε τις πληροφορίες αυτές για να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Ενδέχεται δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένου αλλά δεν περιορίζεται) στις πιο κάτω περιπτώσεις:

3.1.1. Για την υλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Συνδέσμου στο πλαίσιο του ρόλου και αποστολής της στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου συμπεριλαμβανομένου και ηλεκτρονικού, για να σας ενημερώσουν για τις
εκδηλώσεις του Συνδέσμου, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα (online courses), σεμινάρια, συνέδρια, και άλλες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές που μπορεί να προσφέρουμε.

3.1.2. Στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων και υποχρεώσεων του Συνδέσμου.

3.1.3. Στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση συμβάσεων ή επαγγελματικής συμφωνίας μεταξύ του Συνδέσμου και Τρίτων Μερών με τους οποίους συμβάλλεται ή/και ενδέχεται να συνεργαστεί.

3.1.4. Όπου έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων εκεί και όπου απαιτείται η συγκατάθεση, με τη συμπλήρωση και υπογραφή σχετικού Εντύπου Συγκατάθεσης.

4. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και Πληροφοριών

4.1. Ο Σύνδεσμος συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, διεύθυνση, email, τηλέφωνο και υπηρεσίες οι οποίες σας ενδιαφέρουν. κλπ. Τα δεδομένα αυτά που ενδέχεται να σας ζητηθούν, ο Σύνδεσμος τα συλλέγει από:

4.1.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλα ενεργά μέλη.

4.1.2. Την τηλεφωνική επικοινωνία που ενδέχεται να προηγηθεί.

4.1.3. Τα αιτήματα/αιτήσεις που υποβάλλονται στο Σύνδεσμο π.χ. για συμμετοχή σε εξετάσεις, για έκδοση πιστοποιητικών κλπ.

5. Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων και Χρόνος
Διατήρησή τους

5.1. Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά από το νόμο.

5.2. Εάν ο Σύνδεσμος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθεί με τις συμβατικές ή νομικές του υποχρεώσεις, αυτά θα διαγράφονται από τα συστήματά του ή θα καταστούν ανώνυμα, έτσι ώστε η αναγνώρισή τους να μην είναι δυνατή, εκτός και εάν ο Σύνδεσμος πρέπει να διατηρήσει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, γιατί θα πρέπει να συμμορφωθεί με νομικές ή άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις.

6. Τρόποι Αποθήκευσης

6.1. Για την εκτέλεση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στους οποίους πρόσβαση έχει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιου του Συνδέσμου, το οποία διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

6.2. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και σε έντυπη μορφή, στους φακέλους που διατηρεί ο Σύνδεσμος ή/και, σε ηλεκτρονική μορφή, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Συνδέσμου ως άνω.

7. Ασφάλεια

7.1. Ως Σύνδεσμος είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να αποτρέψουμε τυχόν ανεπιθύμητη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ως Σύνδεσμος έχουμε λάβει και εφαρμόσει όλα τα τεχνικά, και οργανωτικά μέτρα, διαδικασίες, προφυλάξεις και άλλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, σύμφωνα πάντοτε με τον εν λόγω κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή.

8. Κοινοποίηση και Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

8.1. Ο Σύνδεσμος δεν κοινοποιεί, δεν μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιοδήποτε τρίτο άτομο/τρίτα μέρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το απαιτεί η ίδια η Νομοθεσία και ο Νόμος.

8.2. Σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος αναθέσει σε συνεργάτες του τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του, επιβάλλονται και στους εντεταλμένους συνεργάτες οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(GDPR), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι συνεργάτες του Συνδέσμου όχι μόνο θα συμμορφωθούν ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού αλλά θα εφαρμόσουν και τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων.

9. Έχετε τον Έλεγχο στα Προσωπικά σας Δεδομένα

9.1. Έχετε την ευχέρεια να απαγορεύσετε τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους τρόπους:

9.1.1. Αν έχετε συμφωνήσει στο παρελθόν μαζί μας για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς προώθησης και διαφήμισης, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ενημερώσετε στέλνοντας μας email στο info@cyprushrprofessionals.com.

9.1.2. Δεν θα πουλήσουμε ούτε και θα διανέμουμε ή παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός και αν έχουμε τη δική σας άδεια ή απαιτείται από τη σχετική Νομοθεσία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε προωθητικές πληροφορίες τρίτων μερών που πιθανό να θεωρήσουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρον, μόνο στη περίπτωση που μας ενημερώσετε ότι ενδιαφέρεστε να γίνεται κάτι τέτοιο.

9.2. Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς με βάση τον κανονισμό του General Data Protection Regulation (GDPR) αποστέλλοντάς μας σχετικό email στο info@cyprushrprofessionals.com.

9.3. Αν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία διατηρούμε για εσάς είναι λανθασμένη ή ατελής γράψτε μας ή στείλτε μας email το συντομότερο δυνατό στο info@cyprushrprofessionals.com για να λάβουμε άμεσα μέτρα και να διορθώσουμε τυχόν λανθασμένα δεδομένα και πληροφορίες.

10. Άσκηση των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων
Προσωπικών Δεδομένων

10.1. Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα έχετε τη δυνατότητα (υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Σύνδεσμο), άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων σας, όπως:

10.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του Συνδέσμου και απόκτησης σχετικού αντιγράφου.

10.1.2 Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να αιτείστε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα.

10.1.3 Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή, δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών όπως
αυτοί προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

10.1.4 Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών σαςδεδομένων και πάλιν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

10.1.5 Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από τον Σύνδεσμο την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα
υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

10.1.6 Δικαίωμα εναντίωσης- αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Συνδέσμου.

10.2. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cyprushrprofessionals.com.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»

11.1. O δικτυακός τόπος του Συνδέσμου χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε
σελίδα στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένου και αυτή του Συνδέσμου 1 . Εφόσον συμφωνήσετε με τη δική σας συγκατάθεση, το αρχείο αυτό (file) τοποθετείται ως άνω και βοηθά στην ανάλυση της συμπεριφοράς και της κίνησης στο διαδίκτυο ή σας ενημερώνει για το πότε και πόσες φορές έχετε επισκεφτεί μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

1 Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

11.2. Τα Cookies επιτρέπουν σε εφαρμογές να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις δικές σας επιλογές. Συνεπώς, οι εφαρμογές διαδικτύου προσαρμόζονται στις προσωπικές σας ανάγκες, επιθυμίες ή και μη-επιθυμίες συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

11.3. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν το είδος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου του Συνδέσμου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε
και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου.

11.4. Ποια «Cookies» χρησιμοποιούνται από τον Σύνδεσμο:

Όπως προαναφέρθηκε ήδη, ο δικτυακός τόπος του Συνδέσμου όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «cookies». Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται:

11.4.1. Αναγκαία: Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

11.4.2. Προτίμησης: Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την
προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

11.4.3. Στατιστικά: Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας (εν προκειμένω του Συνδέσμου) να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

11.5. Κατάλογος–Καταγραφή και Κατηγοριοποίηση Cookies Συνδέσμου

11.5.1. ΟΝΟΜΑ (Cookie Name) ΠΗΓΗ (Source)

11.5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ (Cookie Purpose Description)

11.5.3. ΛΗΞΗ (Expiry)

11.6. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»: Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει σε εσάς ως χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, δύναστε να επιτρέπετε την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε «Cookies».

11.7. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, η λειτουργικότητα της τελευταίας,
ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια
τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εσάς ως χρήστες, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

11.8. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στη βάση ‘παραδοχής αποδοχής’ που σημαίνει ότι θεωρούμε δεδομένο ότι είστε ικανοποιημένοι με τη χρήση των cookies. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη πολιτική αυτή τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα ή να διαγράψετε τα cookies αυτά όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε στη σελίδα μας μέσα από τη χρήση της ‘Ανώνυμης Πλοήγησης’ (ονομάζεται “Incognito” στο Chrome, “InPrivate” στον Internet Explorer, “Private Browsing” στο Firefox και Safari κτλ.)

12. Κουμπιά Κοινωνικών Δικτύων 

12.1. Σε πολλές σελίδες της cyprushrprofessionals.com θα δείτε κουμπιά κοινωνικών δικτύων. Αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κοινοποιήσουν ή να αποθηκεύσουν τις ιστοσελίδες. Αυτά τα κουμπιά είναι για τη μεταφορά του χρήστη σε Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google My Business όπως επίσης και για να του δίνεται η ευχέρεια για κοινοποίηση (share) περιεχομένου της ιστοσελίδας μας στα κοινωνικά αυτά δίκτυα. Για να γίνει αυτό δυνατό χρησιμοποιούνται κάποια μικρά προγράμματα (scripts) από άλλες ιστοσελίδες. Σας ενημερώνουμε ότι αυτές οι ιστοσελίδες (facebook, Twitter κτλ) είναι πιθανό να συλλέγουν επίσης πληροφορίες για τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο περιλαμβανομένου και της συμπεριφοράς σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε την ευχέρεια να εξετάσετε ξεχωριστά τις πολιτικές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων/δικτύων για να μάθετε περισσότερα για το πώς διαχειρίζονται τις πληροφορίες που συλλέγουν από εσάς. Χρησιμοποιούμε επίσης YouTube Videos τα οποία είναι εξωτερικές υπηρεσίες εκτός του ιστότοπου μας.

13. Email Tracking

13.1. Ορσιμένα από τα emails που ενδέχεται να σας στέλνουμε δεν περιέχουν καθόλου email tracking, όπως είναι για παράδειγμα η μεταξύ μας προσωπική επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών, τιμολογίων και άλλων δεδομένων. Κάποια άλλα emails όμως που σας αποστέλλουμε, ενδέχεται να εμπεριέχουν tracking για να μας βοηθούν να αναλύουμε την κυκλοφορία των
συγκεκριμένων emails στη σελίδα μας. Αυτή η ανάλυση μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη σε προσωπικό επίπεδο όπως για παράδειγμα για το αν έχει ο παραλήπτης ανοίξει το email ή πάτησε κάποιο σύνδεσμο σε αυτό. Το tracking χρησιμοποιείται από εμάς με στόχο τη βελτίωση του περιεχομένου που αποστέλλεται και της εμπειρίας που δίνουμε στον παραλήπτη. Εάν επιθυμείτε η συγκεκριμένη δραστηριότητα να μην καταγράφεται και να μην είναι ανιχνεύσιμη, τότε παρακαλείστε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες και διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών του Συνδέσμου.

14. Επικοινωνία με το Σύνδεσμο

14.1. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Σύνδεσμο ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα τροποποιήσετε ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας ως άνω, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cyprushrprofessionals.com.

15. Διαχειρίστρια Εταιρεία

15.1. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ιστότοπου cypruhrprofessionals.com είναι η Adonis Business Instititute Ltd.

16. Αποποίηση Ευθύνης

16.1. Το υλικό στην ιστοσελίδα μας δίνεται για γενική πληροφόρηση μόνο και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επαγγελματική ή νομική συμβουλή ή προτροπή. Σας συμβουλεύουμε όπως πάρετε τις ενδεδειγμένες δράσεις, συμβουλές και περαιτέρω πληροφόρηση, προτού ενεργήσετε στην όποια κατεύθυνση. ΔΕΝ αποδεχόμαστε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ευθύνη για ζημιά που
ενδεχομένως να υποστείτε για αποφάσεις και ενέργειες σας, που βασίστηκαν άμεσα ή έμμεσα σε πληροφορίες και άλλο υλικό που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας.

16.2. Παρά τα αυστηρά μέτρα που παίρνουμε σαν Σύνδεσμος για την προστασία των χρηστών μας και δεδομένου ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιεί ένα ανοικτό και προσβάσιμο σύστημα, εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα μας και ενδεχόμενες λήψεις (downloads) είναι καθαρές από υιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικά. Συνεπώς είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια σας.

17. Αναθεώρηση Πολιτικής

17.1. Aυτή η πολιτική θα αναθεωρείται και θα τροποποιείται από τον Σύνδεσμο σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα ελέγχετε τη συγκεκριμένη πολιτική και να ενημερώνεστε για τις οποιεσδήποτε αλλαγές κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.